Informacja o danych osobowych Gości Jędrusiowej Doliny w Piątnicy

Administratorem danych osobowych Gości jest Jędrusiowa Dolina Beata Staniurska z siedzibą przy ul. Stawistowskiej 59 ,w Piątnicy (18-421 Piątnica) ,Tel 502502874 ,adres e-mail: biuro@jedrusowadolina.pl.

Celem zbierania danych jest zawarcie i realizacja umowy na świadczenie usług .

Dodatkowo celem zbierania danych jest dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną szkodą Gościa lub Jędrusiowej Doliny oraz udokumentowania usług dla celów podatkowych. Ponadto dane gromadzone są przez system monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobą przebywającym na terenie Jędrusiowej Doliny.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania ,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,a także prawo sprzeciwu , zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych , jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do danych jest możliwy w siedzibie firmy.

Podanie danych jest dobrowolne ,lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy na świadczenie usług. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres do przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub podatkowych wynikających z tytułu zawarcia i realizacji umowy.

Dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przechowywane przez 48 godzin od moment utrwalenia , a następnie zostaną trwale usunięte.